MTK lühitutvustus

2011 aastal valmis Green Marine’l koostöös EL juhtivate tööstusriikide inseneridega, Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ning EL Struktuurfondi toetusel vedelate/pumbatavate õliseguste jäätmete Mobiilne Tehnoloogiline Käitluskeskus (MTK), mis baseerub uudsetel, innovaatilistel tehnoloogilistel kooslustel ja energiasäästlikel lahendustel.
MTK tehnoloogia asendab erinevatel operaatoritel tänini kasutusel olevad primitiivsed õliseguste jäätmete setitamisprotsessid kompleksiga, kus sellised jäätmed töödeldakse nn. suletud süsteemis. Nimetuse „õlisegune vesi“ all mõistame ohtlikku jäädet, mis sisaldab õli ja molekulaarselt seotud õliseid emulsioone, vett ja molekulaarselt seotud veesegust emulsiooni ning setteid (õlist muda ja liiva). Sellised jäätmed on toodud EL jäätmedirektiivi nimistus koodide 13 01 – 13 05 ja 16 07 all. MTK võimaldab töödelda sisendjäätmed optimaalselt, need puhastatakse ja taastatakse ilma täiendavaid töötlusprotsesse kaasamata. Võrreldes varasemate generatsioonide tsentrifugaal-tehnoloogial põhineva jäätmekäitlusega, on MTK tehnoloogilises koosluses saavutatud mitmest aspektist hinnatuna uus, innovaatiline tase, kus keskkonnaaspektidele lisandus majanduslikult otstarbekas tootmisprotsess – jäätmete ümbertöötlemise tulemusena tekib väljundina REACH-registreeringut omav taaskasutatav toode, e. õlikomponent uute kütuste tootmiseks.

Paljassaare sadama piiril asuv MTK mahutipark on ühendatud kaitourstikuga laevadelt õliseguse vee vastuvõtmiseks. Sellega on muuhulgas loodud võimalus Läänemere idaregioonis reostuskorje laevadele kogutud õliseguse vee kiireks äraandmiseks kogumismahutitesse.

MTK eelised:

  • edasiarendatud tehnoloogia võimaldab edukalt käidelda väga mitmekesise ja keerulise koostisega vee ja õli segusid ning nende emulsioone, millega muud olemasolevad käitlusprotsessid pole hakkama saanud;
  • tehnoloogia võimaldab erineva majandustegevuse käigus tekkivate õlijäätmete ja vee segu ning nende emulsioonide käitlemist, kus saadav toode (hüdrogarboonide, e. süsivesinike tehnoloogilise segu) suunatakse taaskasutusse. Olemasolevate vanade käitlusprotsesside tulemus on ikkagi jääde, kuna pole võimalik saavutada väljundi stabiilsust ja kvaliteeti;
  • MTK tehnoloogiline protsess võimaldab vastu võtta ja keskkonnaohutult käidelda suuri merereostuse likvideerimisel tekkivaid naftareostuste koguseid. Tootlikkuse mahtu on võimalik kolmekordistada ilma tehnoloogiliste ümberkorraldusteta. Kõik teised käitlemis-tootmisprotsessid on selliseks valmisolekuks võimetud;
  • MTK tehnoloogiline protsess kätkeb endas põhjalikku õlijäätmete puhastamist, kus saadav toode vastab süsivesinike sisalduse poolest toornafta paljudele näitajatele ning on seega majanduslikult positiivne tegevus;
  • kogu MTK installatsioon ja seadmed vastavad EL standarditele ja kõrgeimatele tehnilistele ohutusnõuetele;
  • MTK tehnoloogilises protsessis ei kasutata õlijäätmete ümbertöötlemisel nende keemilist muundamist, destillatsiooni ega keemilisi reaktsioone. MTK saaduseks on käideldavate ainete segu, mis saadakse nende termomehhaanilisel puhastamisel. Seega on käitlusprotsess loomulik, looduslähedane ja keskkonda säästev.