Muud jäätmed

Mõiste

Muud jäätmed on jäätmed, mis põhjustavad või võivad põhjustada tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna risustamist (Jäätmeseadus §25).

Liigid

Muud jäätmed liigitatakse kogumisviisi järgi kahte gruppi:

  1. Probleemtoodetest tekkivad jäätmed on romusõidukid ja nende osad, vanarehvid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed, patareid ja väikeakud (nt arvutite, mobiiltelefonide, raadiosaatjate akud).
  2. Ehitusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade, kas maapealsete või maa-aluste, ehitamisel, lammutamisel, renoveerimisel või rekonstrueerimisel. Ehitusjäätmete hulka loetakse puidu-, metalli-, betooni-, telliste-, klaasi- ja muude ehitusmaterjalide jäätmed ning täitematerjalid (nt pinnas).

Kogumine

Probleemtoodete kogumiseks kasutatakse erineva suuruse ja kujuga selleks ettenähtud kogumisvahendeid.

Ehitusjäätmete kogumiseks kasutatakse valdavalt suuregabariidilisi metallkonteinereid, mis vajadusel kaetakse kattevõrgu või muu kattega.

Jäätmete taaskasutamine ja kõrvaldamine

Probleemtooted antakse üle vastavat litsentsi omavale käitlejale.

Ehitusjäätmed suunatakse valdavalt taaskasutusse või ladestatakse, kooskõlas jäätmeloas märgitule.