Biojäätmed

Mõiste

Biojäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed.

Liigitus

Biojäätmete hulka loetakse toidujäätmed, haljastusjäätmed ja muu sarnane.

Kogumine

Kogumiseks kasutatakse biolagunevaid kotte või suletavaid konteinereid.

Jäätmete taaskasutamine

Jäätmed suunatakse komposteerimiseks vastavat litsentsi omavale käitlejale.